GET api/v1/content/getContent?contentId={contentId}

Lấy nội dung chi tiết của Thông báo/Ưu đãi

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
contentId

integer

Required

Body Parameters

None.

Response Information

Resource Description

ContentModel
NameDescriptionTypeAdditional information
ContentId

ContentId

integer

None.

ThumbnailUrl

Đường dẫn tới hình ảnh minh họa của Content

string

None.

Title

Tựa đề

string

None.

FullContent

Nội dung đầy đủ, HTMLString

string

None.

CreatedDate

Thời gian Content được đăng, format: dd/MM/yyyy

string

None.

IsRead

Trạng thái đã đọc/chưa đọc của content ứng với user

boolean

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
  "ContentId": 1,
  "ThumbnailUrl": "sample string 2",
  "Title": "sample string 3",
  "FullContent": "sample string 4",
  "CreatedDate": "sample string 5",
  "IsRead": true
}