GET api/v1/content/getTotalUnreadNews

Lấy tổng số Thông báo chưa đọc của user

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

None.

Response Information

Resource Description

Số lượng Thông báo chưa đọc

integer

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
1