GET api/v1/information/getBillServiceDetail?productCode={productCode}

Lấy thông tin chi tiết của 1 dịch vụ thanh toán hóa đơn

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
productCode

string

Required

Body Parameters

None.

Response Information

Resource Description

BillServiceDetailModel
NameDescriptionTypeAdditional information
Name

Tên dịch vụ thanh toán hóa đơn

string

None.

LogoURL

Đường dẫn tới hình ảnh logo của dịch vụ

string

None.

BillingCodeField

Tên trường của billing code

string

None.

ShortDescription

Mô tả ngắn gọn về dịch vụ

string

None.

Description

Mô tả về dịch vụ

string

None.

ProductCode

Mã sản phẩm (là duy nhất đối với mỗi dịch vụ)

string

None.

CodeGettingInstruction

Hướng dẫn lấy mã hóa đơn (HTML Content)

string

None.

BillImageURL

Đường dẫn tới hình ảnh hóa đơn mẫu

string

None.

GuideContent

Giới thiệu, HDSD dịch vụ (HTML Content)

string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
  "Name": "sample string 1",
  "LogoURL": "sample string 2",
  "BillingCodeField": "sample string 3",
  "ShortDescription": "sample string 4",
  "Description": "sample string 5",
  "ProductCode": "sample string 6",
  "CodeGettingInstruction": "sample string 7",
  "BillImageURL": "sample string 8",
  "GuideContent": "sample string 9"
}