GET api/v1/information/getBillServices?serviceCode={serviceCode}

Lấy danh sách các dịch vụ thanh toán hóa đơn

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
serviceCode

string

Required

Body Parameters

None.

Response Information

Resource Description

Collection of BillServiceModel
NameDescriptionTypeAdditional information
Name

Tên dịch vụ thanh toán hóa đơn

string

None.

LogoURL

Đường dẫn tới hình ảnh logo của dịch vụ

string

None.

ShortDescription

Mô tả ngắn gọn về dịch vụ

string

None.

ProductCode

Mã sản phẩm (là duy nhất đối với mỗi dịch vụ)

string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
[
 {
  "Name": "sample string 1",
  "LogoURL": "sample string 2",
  "ShortDescription": "sample string 3",
  "ProductCode": "sample string 4"
 },
 {
  "Name": "sample string 1",
  "LogoURL": "sample string 2",
  "ShortDescription": "sample string 3",
  "ProductCode": "sample string 4"
 }
]