GET api/v1/information/getDataTopupInfos?providerCode={providerCode}

Lấy danh sách mệnh giá khả dụng của dịch vụ nạp Data tương ứng với nhà cung cấp thẻ.

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
providerCode

string

Required

Body Parameters

None.

Response Information

Resource Description

Danh sách mệnh giá khả dụng của dịch vụ nạp Data tương ứng với nhà cung cấp thẻ

Collection of DataCardModel
NameDescriptionTypeAdditional information
ProviderCode

Mã nhà cung cấp

string

None.

ProductCode

Mã sản phẩm

string

None.

Amount

Mệnh giá của thẻ

decimal number

None.

DataAmount

Dung lượng thẻ Data

integer

None.

DataUsedTime

Thời gian sử dụng của thẻ

integer

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
[
 {
  "ProviderCode": "sample string 1",
  "ProductCode": "sample string 2",
  "Amount": 3.0,
  "DataAmount": 4,
  "DataUsedTime": 5
 },
 {
  "ProviderCode": "sample string 1",
  "ProductCode": "sample string 2",
  "Amount": 3.0,
  "DataAmount": 4,
  "DataUsedTime": 5
 }
]