GET api/v1/information/getProviderCodeFromPhoneNumber?phoneNumber={phoneNumber}

Lấy mã nhà mạng khởi nguồn (từ lúc thuê bao chưa chuyển mạng) dựa theo số điện thoại

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
phoneNumber

Số điện thoại cần lấy mã nhà mạng

string

Required

Body Parameters

None.

Response Information

Resource Description

Mã nhà mạng khởi nguồn

ProviderInfo
NameDescriptionTypeAdditional information
ProviderCode

Mã nhà cung cấp

string

None.

ProviderName

Tên nhà cung cấp

string

None.

LogoURL

Link tới hình ảnh logo của nhà cung cấp

string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
  "ProviderCode": "sample string 1",
  "ProviderName": "sample string 2",
  "LogoURL": "sample string 3"
}