GET api/v1/information/getTelcoCards

Lấy danh sách nhà cung cấp cho dịch vụ mua mã thẻ điện thoại

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

None.

Response Information

Resource Description

Danh sách nhà cung cấp mã thẻ điện thoại

Collection of ProviderInfo
NameDescriptionTypeAdditional information
ProviderCode

Mã nhà cung cấp

string

None.

ProviderName

Tên nhà cung cấp

string

None.

LogoURL

Link tới hình ảnh logo của nhà cung cấp

string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
[
 {
  "ProviderCode": "sample string 1",
  "ProviderName": "sample string 2",
  "LogoURL": "sample string 3"
 },
 {
  "ProviderCode": "sample string 1",
  "ProviderName": "sample string 2",
  "LogoURL": "sample string 3"
 }
]