GET api/v1/information/getTransferableBanks

Lấy danh sách ngân hàng hỗ trợ chuyển khoản cho khách hàng

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

None.

Response Information

Resource Description

Collection of PaymentMethodModel
NameDescriptionTypeAdditional information
PaymentMethodId

Id của phương thức thanh toán

string

None.

Name

Tên phương thức thanh toán - Tên ngân hàng

string

None.

LogoURL

Đường dẫn tới logo của phương thức thanh toán

string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
[
 {
  "PaymentMethodId": "sample string 1",
  "Name": "sample string 2",
  "LogoURL": "sample string 3"
 },
 {
  "PaymentMethodId": "sample string 1",
  "Name": "sample string 2",
  "LogoURL": "sample string 3"
 }
]