POST api/v1/accounts/changePassword

Chức năng thay đổi mật khẩu của người dùng

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

ChangePasswordRequest
NameDescriptionTypeAdditional information
OldPassword

Mật khẩu cũ của tài khoản trước khi đổi

string

None.

NewPassword

Mật khẩu mới của tài khoản

string

None.

RequestId

Request Id

string

Required

OTP

One Time Password

string

Required

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
  "OldPassword": "sample string 1",
  "NewPassword": "sample string 2",
  "RequestId": "sample string 3",
  "OTP": "sample string 4"
}

application/x-www-form-urlencoded

Sample:

Sample not available.

Response Information

Resource Description

string

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
"sample string 1"