POST api/v1/accounts/register

Đăng ký tài khoản kèm OTP

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

Thông tin đăng ký tài khoản

RegisterModel
NameDescriptionTypeAdditional information
FullName

Họ và tên

string

Required

String length: inclusive between 0 and 50

RequestId

Request Id

string

Required

OTP

One Time Password

string

Required

Password

Mật khẩu đăng nhập

string

Required

String length: inclusive between 0 and 30

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "FullName": "sample string 1",
 "RequestId": "sample string 2",
 "OTP": "sample string 3",
 "Password": "sample string 4"
}

application/x-www-form-urlencoded

Sample:

Sample not available.

Response Information

Resource Description

UserCreatedModel
NameDescriptionTypeAdditional information
Url

Trang thông tin người dùng

string

None.

Id

User Id

string

None.

UserName

Tên tài khoản

string

None.

FullName

Họ và tên người dùng

string

None.

PhoneNumber

Số điện thoại người dùng

string

None.

Email

Địa chỉ email

string

None.

Balance

Số dư tài khoản

decimal number

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "Url": "sample string 1",
 "Id": "sample string 2",
 "UserName": "sample string 3",
 "FullName": "sample string 4",
 "PhoneNumber": "sample string 5",
 "Email": "sample string 6",
 "Balance": 7.0
}