POST api/v1/accounts/removeUser

Gửi yêu cầu xóa tài khoản hiện tại của user đang đăng nhập

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

None.

Response Information

Resource Description

IHttpActionResult

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:

Sample not available.