POST api/v1/accounts/requestOTP

Request OTP cho các yêu cầu chức năng

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

OTPRequestInput
NameDescriptionTypeAdditional information
FunctionCode

Mã function yêu cầu xác thực OTP. 305: Thay đổi mật khẩu

integer

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
  "FunctionCode": 1
}

application/x-www-form-urlencoded

Sample:

Sample not available.

Response Information

Resource Description

OTPRequestResult
NameDescriptionTypeAdditional information
RequestId

Mã yêu cầu đăng ký được ghi nhận

string

None.

OTPExpiresIn

Khoảng thời gian OTP có hiệu lực, đơn vị: giây.

integer

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
  "RequestId": "sample string 1",
  "OTPExpiresIn": 2
}