POST api/v1/accounts/resetPassword

Thực hiện yêu cầu cấp lại mật khẩu cho tài khoản người dùng

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

Đối tượng thực hiện request reset password

ResetPassRequest
NameDescriptionTypeAdditional information
IdCard

Số CMND hoặc CCCD

string

None.

Email

Địa chỉ Email của tài khoản

string

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
  "IdCard": "sample string 1",
  "Email": "sample string 2"
}

application/x-www-form-urlencoded

Sample:

Sample not available.

Response Information

Resource Description

ResetPassResponse
NameDescriptionTypeAdditional information
Message

Thông báo kết quả reset password

string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
  "Message": "sample string 1"
}