POST api/v1/accounts/updateUserProfile

Cập nhật các thông tin cá nhân có thể tùy chỉnh của User

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

UserProfileModel
NameDescriptionTypeAdditional information
AvatarUrl

Đường dẫn tới hình ảnh avatar của user

string

None.

IdCard

Số CMND/CCCD của người dùng

string

None.

Birthday

Ngày tháng năm sinh của người dùng (format: dd/MM/yyyy)

string

None.

Email

Địa chỉ Email

string

None.

Gender

Giới tính. 0: Nam, 1: Nữ, 2: Không xác định

string

None.

Address

Địa chỉ

string

None.

SessionTimeoutTitle

Title hiển thị session timeout mà người dùng tùy chỉnh

string

None.

SessionTimeoutValue

Thời gian session timeout của app do người dùng tùy chỉnh

integer

None.

FingerprintStatus

Trạng thái TouchId/FaceId. 0: tắt, 1: mở

string

None.

LoginWarningStatus

Trạng thái cảnh báo đăng nhập khi tài khoản đăng nhập trên máy khác. 0: tắt, 1: mở

string

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "AvatarUrl": "sample string 1",
 "IdCard": "sample string 2",
 "Birthday": "sample string 3",
 "Email": "sample string 4",
 "Gender": "sample string 5",
 "Address": "sample string 6",
 "SessionTimeoutTitle": "sample string 7",
 "SessionTimeoutValue": 8,
 "FingerprintStatus": "sample string 9",
 "LoginWarningStatus": "sample string 10"
}

application/x-www-form-urlencoded

Sample:

Sample not available.

Response Information

Resource Description

UserProfileModel
NameDescriptionTypeAdditional information
AvatarUrl

Đường dẫn tới hình ảnh avatar của user

string

None.

IdCard

Số CMND/CCCD của người dùng

string

None.

Birthday

Ngày tháng năm sinh của người dùng (format: dd/MM/yyyy)

string

None.

Email

Địa chỉ Email

string

None.

Gender

Giới tính. 0: Nam, 1: Nữ, 2: Không xác định

string

None.

Address

Địa chỉ

string

None.

SessionTimeoutTitle

Title hiển thị session timeout mà người dùng tùy chỉnh

string

None.

SessionTimeoutValue

Thời gian session timeout của app do người dùng tùy chỉnh

integer

None.

FingerprintStatus

Trạng thái TouchId/FaceId. 0: tắt, 1: mở

string

None.

LoginWarningStatus

Trạng thái cảnh báo đăng nhập khi tài khoản đăng nhập trên máy khác. 0: tắt, 1: mở

string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "AvatarUrl": "sample string 1",
 "IdCard": "sample string 2",
 "Birthday": "sample string 3",
 "Email": "sample string 4",
 "Gender": "sample string 5",
 "Address": "sample string 6",
 "SessionTimeoutTitle": "sample string 7",
 "SessionTimeoutValue": 8,
 "FingerprintStatus": "sample string 9",
 "LoginWarningStatus": "sample string 10"
}