POST api/v1/accounts/uploadAvatar

Cho phép người dùng tải lên và thay đổi avatar của tài khoản

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

None.

Response Information

Resource Description

IHttpActionResult

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:

Sample not available.