POST api/v1/content/getNewsList

Lấy danh sách nội dung của Thông báo

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

QueryContentRequest
NameDescriptionTypeAdditional information
KeyWord

Điều kiện tìm kiếm theo keyword

string

None.

TotalRow

Tổng số record mà client đã load, sẽ được skip khi truy vấn được thực hiện.

integer

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "KeyWord": "sample string 1",
 "TotalRow": 2
}

application/x-www-form-urlencoded

Sample:

Sample not available.

Response Information

Resource Description

QueryContentResult
NameDescriptionTypeAdditional information
ContentList

Danh sách các nội dung

Collection of ContentModel

None.

TotalRecord

Tổng records

integer

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "ContentList": [
  {
   "ContentId": 1,
   "ThumbnailUrl": "sample string 2",
   "Title": "sample string 3",
   "FullContent": "sample string 4",
   "CreatedDate": "sample string 5",
   "IsRead": true
  },
  {
   "ContentId": 1,
   "ThumbnailUrl": "sample string 2",
   "Title": "sample string 3",
   "FullContent": "sample string 4",
   "CreatedDate": "sample string 5",
   "IsRead": true
  }
 ],
 "TotalRecord": 1
}