POST api/v1/transaction/payBillWithBank

Trả cước hóa đơn, thanh toán qua ngân hàng

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

PayBillWithBankRequest
NameDescriptionTypeAdditional information
ServiceCode

Mã dịch vụ

string

None.

ProductCode

Mã dịch vụ hóa đơn, lấy từ hàm getBillServices

string

None.

BillingCode

Mã hóa đơn/Mã khách hàng muốn truy vấn nợ cước (đối với thuê bao trả sau mã này là số điện thoại)

string

None.

BillingName

Tên chủ hóa đơn muốn truy vấn nợ cước, lấy từ hàm queryBill

string

None.

Amount

Số tiền nợ cước truy vấn được trong hàm queryBill

integer

None.

PaymentMethodId

Id của phương thức thanh toán

string

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
  "ServiceCode": "sample string 1",
  "ProductCode": "sample string 2",
  "BillingCode": "sample string 3",
  "BillingName": "sample string 4",
  "Amount": 5,
  "PaymentMethodId": "sample string 6"
}

application/x-www-form-urlencoded

Sample:

Sample not available.

Response Information

Resource Description

PayBillWithBankResponse
NameDescriptionTypeAdditional information
TranId

Mã giao dịch

string

None.

PaymentUrl

Link thanh toán

string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
  "TranId": "sample string 1",
  "PaymentUrl": "sample string 2"
}