POST api/v1/transaction/queryBill

Truy vấn thông tin nợ cước của khách hàng tại thời điểm hiện tại

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

QueryBillRequest
NameDescriptionTypeAdditional information
ProductCode

Mã dịch vụ hóa đơn, get từ hàm getBillServices

string

None.

BillingCode

Mã hóa đơn/Mã khách hàng muốn truy vấn nợ cước (đối với thuê bao trả sau mã này là số điện thoại)

string

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
  "ProductCode": "sample string 1",
  "BillingCode": "sample string 2"
}

application/x-www-form-urlencoded

Sample:

Sample not available.

Response Information

Resource Description

QueryBillResponse
NameDescriptionTypeAdditional information
ServiceName

Tên dịch vụ hóa đơn

string

None.

ProductCode

Mã sản phẩm nhận được từ request

string

None.

BillingCode

Mã hóa đơn/Mã khách hàng nhận được từ request

string

None.

BillingName

Tên chủ hóa đơn muốn truy vấn nợ cước

string

None.

Amount

Số tiền nợ cước truy vấn được trong trường hợp thành công

integer

None.

DiscountRate

Chiết khấu của dịch vụ

decimal number

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:

Sample not available.