POST api/v1/transaction/searchTransHistory

Truy vấn thông tin chi tiết của giao dịch

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

SearchTransRequest
NameDescriptionTypeAdditional information
KeyWord

Điều kiện tìm kiếm theo keyword

string

None.

FromDate

Điều kiện tìm kiếm theo thời gian bắt đầu, format: dd/MM/yyy. Nếu không có truyền null/blank

string

None.

ToDate

Điều kiện tìm kiếm theo thời gian kết thúc, format: dd/MM/yyy. Nếu không có truyền null/blank

string

None.

Status

Điều kiện tìm kiếm theo trạng thái giao dịch. Nếu không có truyền -1

integer

None.

ServiceCode

Điều kiện tìm kiếm theo loại giao dịch. Nếu không có truyền null/blank

string

None.

TotalRow

Tổng số record mà client đã load, sẽ được skip khi truy vấn được thực hiện.

integer

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "KeyWord": "sample string 1",
 "FromDate": "sample string 2",
 "ToDate": "sample string 3",
 "Status": 4,
 "ServiceCode": "sample string 5",
 "TotalRow": 6
}

application/x-www-form-urlencoded

Sample:

Sample not available.

Response Information

Resource Description

SearchTransResult
NameDescriptionTypeAdditional information
TransList

Danh sách các giao dịch

Collection of TranModel

None.

TotalRecord

Tổng records

integer

None.

TotalSpend

Tổng chi tiêu

string

None.

TotalReceive

Tổng thu/nạp

string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "TransList": [
  {
   "TranId": "sample string 1",
   "ServiceCode": "sample string 2",
   "Description": "sample string 3",
   "Status": 4,
   "StatusName": "sample string 5",
   "TranDate": "sample string 6",
   "TranDateTime": "sample string 7",
   "Amount": "sample string 8"
  },
  {
   "TranId": "sample string 1",
   "ServiceCode": "sample string 2",
   "Description": "sample string 3",
   "Status": 4,
   "StatusName": "sample string 5",
   "TranDate": "sample string 6",
   "TranDateTime": "sample string 7",
   "Amount": "sample string 8"
  }
 ],
 "TotalRecord": 1,
 "TotalSpend": "sample string 2",
 "TotalReceive": "sample string 3"
}