POST api/v1/transaction/topupWithBank

Nạp tiền điện thoại, thanh toán qua ngân hàng

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

TopupWithBankRequest
NameDescriptionTypeAdditional information
PhoneNumber

Số điện thoại di động được nạp tiền

string

None.

TelcoCode

Mã nhà mạng (tương ứng ProviderCode)

string

None.

Amount

Mệnh giá thẻ nạp

integer

None.

PaymentMethodId

Id của phương thức thanh toán

string

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
  "PhoneNumber": "sample string 1",
  "TelcoCode": "sample string 2",
  "Amount": 3,
  "PaymentMethodId": "sample string 4"
}

application/x-www-form-urlencoded

Sample:

Sample not available.

Response Information

Resource Description

TopupWithBankResponse
NameDescriptionTypeAdditional information
TranId

Mã giao dịch

string

None.

PaymentUrl

Link thanh toán

string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
  "TranId": "sample string 1",
  "PaymentUrl": "sample string 2"
}