Accounts

APIDescription
POST api/v1/accounts/requestRegister

Request đăng ký tài khoản

POST api/v1/accounts/reSendOTP

Yêu cầu gửi lại OTP đăng nhập

POST api/v1/accounts/register

Đăng ký tài khoản kèm OTP

POST api/v1/accounts/resetPassword

Thực hiện yêu cầu cấp lại mật khẩu cho tài khoản người dùng

Transaction

APIDescription
GET api/v1/transaction/getTopupDiscount

Lấy thông tin chiết khấu của dịch vụ nạp tiền điện thoại

POST api/v1/transaction/calcFeeAmount

Lấy thông tin phí thanh toán

GET api/v1/transaction/getBuyCardDiscount

Lấy thông tin chiết khấu của dịch vụ mua thẻ

POST api/v1/transaction/topupWithBank

Nạp tiền điện thoại, thanh toán qua ngân hàng

Topic

APIDescription
GET api/v1/topic/getTermsAndConditions

Lấy nội dung Điều khoản sử dụng

Service

APIDescription
GET api/v1/topic/getAvailableService

Lấy nội dung Điều khoản sử dụng

Information

APIDescription
GET api/v1/information/getBanners

Lấy danh sách banner trang chủ

GET api/v1/information/getPaymentMethods

Lấy danh sách phương thức thanh toán hỗ trợ

GET api/v1/information/getTelcoTopupList

Lấy danh sách nhà cung cấp cho dịch vụ nạp tiền điện thoại

GET api/v1/information/getTopupPricesList?telcoCode={telcoCode}

Lấy danh sách mệnh giá dành cho dịch vụ topup

GET api/v1/information/getProviderCodeFromPhoneNumber?phoneNumber={phoneNumber}

Lấy mã nhà mạng khởi nguồn (từ lúc thuê bao chưa chuyển mạng) dựa theo số điện thoại

GET api/v1/information/getTelcoCards

Lấy danh sách nhà cung cấp cho dịch vụ mua mã thẻ điện thoại

GET api/v1/information/getDataCards

Lấy danh sách nhà cung cấp cho dịch vụ mua mã thẻ Data

GET api/v1/information/getGameCards

Lấy danh sách nhà cung cấp cho dịch vụ mua mã thẻ Game

GET api/v1/information/getCardPrices?providerCode={providerCode}

Lấy danh sách mệnh giá khả dụng của thẻ cào tương ứng với nhà cung cấp thẻ.

GET api/v1/information/getDataCardInfos?providerCode={providerCode}

Lấy danh sách mệnh giá khả dụng của thẻ cào tương ứng với nhà cung cấp thẻ.