Accounts

APIDescription
POST api/v1/accounts/requestRegister

Request đăng ký tài khoản

POST api/v1/accounts/requestOTP

Request OTP cho các yêu cầu chức năng

POST api/v1/accounts/reSendOTP

Yêu cầu gửi lại OTP đăng nhập

POST api/v1/accounts/register

Đăng ký tài khoản kèm OTP

POST api/v1/accounts/checkLoginPassword

Thực hiện kiểm tra mật khẩu đăng nhập của tài khoản người dùng

POST api/v1/accounts/resetPassword

Thực hiện yêu cầu cấp lại mật khẩu cho tài khoản người dùng

POST api/v1/accounts/removeUser

Gửi yêu cầu xóa tài khoản hiện tại của user đang đăng nhập

POST api/v1/accounts/uploadAvatar

Cho phép người dùng tải lên và thay đổi avatar của tài khoản

POST api/v1/accounts/changePassword

Chức năng thay đổi mật khẩu của người dùng

GET api/v1/accounts/getUserProfile

Lấy các thông tin cá nhân có thể tùy chỉnh của User

POST api/v1/accounts/updateUserProfile

Cập nhật các thông tin cá nhân có thể tùy chỉnh của User

POST api/v1/accounts/updateFireBaseToken?fireBaseToken={fireBaseToken}

Cập nhật firebase token của user

Transaction

APIDescription
POST api/v1/transaction/calcTopupDiscount

Lấy thông tin chiết khấu của dịch vụ nạp tiền điện thoại

POST api/v1/transaction/calcFeeAmount

Lấy thông tin phí thanh toán

POST api/v1/transaction/calcBuyCardDiscount

Lấy thông tin chiết khấu của dịch vụ mua thẻ

POST api/v1/transaction/queryBill

Truy vấn thông tin nợ cước của khách hàng tại thời điểm hiện tại

POST api/v1/transaction/searchTransHistory

Truy vấn thông tin chi tiết của giao dịch

GET api/v1/transaction/getTransactionDetail?tranId={tranId}

Truy vấn thông tin chi tiết của giao dịch

POST api/v1/transaction/topupWithBank

Nạp tiền điện thoại, thanh toán qua ngân hàng

POST api/v1/transaction/topupDataWithBank

Nạp gói Data, thanh toán qua ngân hàng

POST api/v1/transaction/buyCardWithBank

Mua thẻ cào, thanh toán qua ngân hàng

POST api/v1/transaction/exchangeCard

Thu mua thẻ cào, thanh toán qua ngân hàng hoặc mobile topup

POST api/v1/transaction/payBillWithBank

Trả cước hóa đơn, thanh toán qua ngân hàng

Topic

APIDescription
GET api/v1/topic/getTermsAndConditions

Lấy nội dung Điều khoản sử dụng

Content

APIDescription
GET api/v1/content/getContent?contentId={contentId}

Lấy nội dung chi tiết của Thông báo/Ưu đãi

GET api/v1/content/getTotalUnreadNews

Lấy tổng số Thông báo chưa đọc của user

POST api/v1/content/getNewsList

Lấy danh sách nội dung của Thông báo

POST api/v1/content/getPromotionList

Lấy danh sách nội dung của Ưu đãi

POST api/v1/content/sendReadContent?contentId={contentId}

Gửi thông báo user đã đọc 1 thông báo cụ thể

Service

APIDescription
GET api/v1/service/getAvailableService

Lấy nội dung Điều khoản sử dụng

Information

APIDescription
GET api/v1/information/getBanners

Lấy danh sách banner trang chủ

GET api/v1/information/getSessionTimeoutList

Lấy danh sách banner trang chủ

GET api/v1/information/getBillServices?serviceCode={serviceCode}

Lấy danh sách các dịch vụ thanh toán hóa đơn

GET api/v1/information/getBillServiceDetail?productCode={productCode}

Lấy thông tin chi tiết của 1 dịch vụ thanh toán hóa đơn

GET api/v1/information/getPaymentMethods

Lấy danh sách phương thức thanh toán hỗ trợ

GET api/v1/information/getTransferableBanks

Lấy danh sách ngân hàng hỗ trợ chuyển khoản cho khách hàng

GET api/v1/information/getTelcoTopupList

Lấy danh sách nhà cung cấp cho dịch vụ nạp tiền điện thoại

GET api/v1/information/getDataTopupList

Lấy danh sách nhà cung cấp cho dịch vụ nạp tiền điện thoại

GET api/v1/information/getTopupPricesList?telcoCode={telcoCode}

Lấy danh sách mệnh giá dành cho dịch vụ topup

GET api/v1/information/getProviderCodeFromPhoneNumber?phoneNumber={phoneNumber}

Lấy mã nhà mạng khởi nguồn (từ lúc thuê bao chưa chuyển mạng) dựa theo số điện thoại

GET api/v1/information/getTelcoCards

Lấy danh sách nhà cung cấp cho dịch vụ mua mã thẻ điện thoại

GET api/v1/information/getDataCards

Lấy danh sách nhà cung cấp cho dịch vụ mua mã thẻ Data

GET api/v1/information/getGameCards

Lấy danh sách nhà cung cấp cho dịch vụ mua mã thẻ Game

GET api/v1/information/getExchangeCards

Lấy danh sách nhà cung cấp cho dịch vụ thu mua thẻ cào

GET api/v1/information/getCardPrices?providerCode={providerCode}

Lấy danh sách mệnh giá khả dụng của thẻ cào tương ứng với nhà cung cấp thẻ.

GET api/v1/information/getExchangeCardPrices?providerCode={providerCode}

Lấy danh sách mệnh giá khả dụng cho dịch vụ thu mua thẻ cào.

GET api/v1/information/getDataCardInfos?providerCode={providerCode}

Lấy danh sách mệnh giá khả dụng của thẻ Data tương ứng với nhà cung cấp thẻ.

GET api/v1/information/getDataTopupInfos?providerCode={providerCode}

Lấy danh sách mệnh giá khả dụng của dịch vụ nạp Data tương ứng với nhà cung cấp thẻ.