NameDescriptionTypeAdditional information
ProviderCode

Mã nhà cung cấp

string

None.

Amount

Mệnh giá của 1 đơn vị giao dịch

integer

None.