NameDescriptionTypeAdditional information
ProviderCode

Mã nhà cung cấp

string

None.

ProviderName

Tên nhà cung cấp

string

None.

LogoURL

Link tới hình ảnh logo của nhà cung cấp

string

None.