NameDescriptionTypeAdditional information
KeyWord

Điều kiện tìm kiếm theo keyword

string

None.

TotalRow

Tổng số record mà client đã load, sẽ được skip khi truy vấn được thực hiện.

integer

None.